หน่วยสมรรถนะ

จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-4-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการดำเนินงานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน สามารถวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อมูลด้านคุณภาพทางสถิติได้ มีการจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02251 ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. อธิบายกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานได้
3.ควบคุมการดำเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานได้

02252 วางแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

1.วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพได้
2. จัดทำข้อมูลด้านคุณภาพในรูปแบบสถิติได้
3. จัดทำแผนการตรวจสอบคุณภาพได้

02253 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

1.วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้
2. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจคุณภาพได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0221 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0222 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน 0223 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน 2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ 3. วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 4. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจคุณภาพได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน 2. การจัดทำข้อมูลด้านคุณภาพในรูปแบบสถิติ 3. การจัดทำแผนการตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน 3. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น อธิบายและควบคุมการดำเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดทำข้อมูลด้านคุณภาพในรูปแบบสถิติ การจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และมีทักษะในการควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจคุณภาพได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานได้ 2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพได้ 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น อธิบายและควบคุมการดำเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดทำข้อมูลด้านคุณภาพในรูปแบบสถิติ การจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และมีทักษะในการควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจคุณภาพได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ข้อมูลด้านคุณภาพ” หมายถึง ข้อมูลที่ถูกระบุขึ้นเพื่อบ่งบอกลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด “แผนการตรวจสอบคุณภาพ” หมายถึง ลำดับขั้นตอนในการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการวางแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน