หน่วยสมรรถนะ

ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-4-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอธิบายข้อมูลด้านคุณภาพ วิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เทียบกับมาตรฐานคุณภาพที่ลูกค้ากำหนดได้และจัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02241 วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพวัตถุดิบ

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. อธิบายข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบได้
3. วิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพของวัตถุดิบได้

02242 วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

1.อธิบายข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
2. วิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

02243 วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด

1.อธิบายข้อกำหนดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของลูกค้า
2.วิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับมาตรฐานคุณภาพของลูกค้า

02244 จัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

1.จัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบ
2. จัดทำเอกสารประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0221 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0222 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน 0223 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบ 2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด 4. จัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 2. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกันคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน 3. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ สามารถวิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพและอธิบายข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้ อธิบายข้อกำหนดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของลูกค้า มีทักษะในการวิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับมาตรฐานคุณภาพที่ลูกค้ากำหนดได้ สามารถจัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบได้ 2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ 3. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพที่ลูกค้ากำหนดได้ 4. ออกเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้
(ก)คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ สามารถวิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพและอธิบายข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้ อธิบายข้อกำหนดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของลูกค้า มีทักษะในการวิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับมาตรฐานคุณภาพที่ลูกค้ากำหนดได้ สามารถจัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ข้อกำหนดด้านคุณภาพ” หมายถึง ข้อกำหนดที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานมีลักษณะที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน “เอกสารประกันคุณภาพ” หมายถึง เอกสารที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อระบุลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินการออกเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน