หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-3-010ZA
PSI-PES-4-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน และบันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02231 ใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ
2 อธิบายวิธีใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพได้
3. ใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพตามคู่มือในการปฏิบัติงานได้

02232 ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามข้อกำหนดของลูกค้า

1.อธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพได้
2. อธิบายข้อกำหนดทางคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
3. ตรวจสอบความบกพร่องของชิ้นงาน

02233 บันทึกข้อมูลด้านคุณภาพชิ้นงาน

1.จัดทำเอกสารรายงานด้านคุณภาพของชิ้นงาน
2. บันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงานในเอกสารรายงานด้านคุณภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0221 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0222 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. บันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงาน 4. การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ 5. จัดทำเอกสารรายงานด้านคุณภาพของชิ้นงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 2. วิธีการตรวจสอบคุณภาพ 3. การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ วิธีใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ วิธีการตรวจสอบคุณภาพและมีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน จัดทำเอกสารรายงานด้านคุณภาพของชิ้นงาน บันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงาน วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพได้ 2. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. บันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงานได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ วิธีใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ วิธีการตรวจสอบคุณภาพและมีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน จัดทำเอกสารรายงานด้านคุณภาพของชิ้นงาน บันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด “คู่มือในการปฏิบัติงาน” หมายถึง คู่มือแสดงลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานการตรวจสอบชิ้นงานให้ตรงตามชิ้นงานต้นแบบ “ความบกพร่องของชิ้นงาน” หมายถึง ชิ้นงานที่มีลักษณะไม่ตรงตามมาตรฐาน เช่น ไม่เต็มแบบ ลายที่พิมพ์ไม่ตรงแบบ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามข้อกำหนดของลูกค้า 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน