หน่วยสมรรถนะ

ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-2-009ZA
PSI-PES-3-009ZA
PSI-PES-4-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑำแนกอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับแต่ง รวมทั้งเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02221 ปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานได้
2. อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ได้
3. ปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน

02222 เลือกใช้อุปกรณ์ในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์

1.จำแนกอุปกรณ์ในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ได้
2.ใช้อุปกรณ์ในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องตามคู่มือในการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. เลือกใช้อุปกรณ์ในการปรับแต่งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 2. ปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน สามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานต้นแบบได้ สามารถจำแนกอุปกรณ์ในการปรับแต่งและสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงานได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ 2. เลือกใช้อุปกรณ์ในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน สามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานต้นแบบได้ สามารถจำแนกอุปกรณ์ในการปรับแต่งและสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงานได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์” หมายถึง ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่สามารถมองเห็นโดยการสังเกตด้วยตาเปล่า เช่น สี รูปร่าง รูปทรง เป็นต้น “คู่มือในการปฏิบัติงาน” หมายถึง คู่มือแสดงลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการตัด ปรับแต่งชิ้นงานให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการเลือกใช้อุปกรณ์ในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน