หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-2-008ZA
PSI-PES-3-008ZA
PSI-PES-4-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ากำหนดได้ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02211 อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2. อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้าได้

02212 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

1. ตรวจสอบสีขนาด รูปทรง
2. ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง
3. แยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต (สี ขนาด รูปทรง และข้อบกพร่องอื่นๆ) 3. แยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้า 2. การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้าได้ สามารถตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด เป็นต้น ของชิ้นงานที่ดำเนินการอัดรีดขึ้นรูปได้ รวมทั้งแยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ได้ 2. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้าได้ สามารถตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด เป็นต้น ของชิ้นงานที่ดำเนินการอัดรีดขึ้นรูปได้ รวมทั้งแยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์” หมายถึง ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่สามารถมองเห็นโดยการสังเกตด้วยตาเปล่า เช่น สี รูปร่าง รูปทรง เป็นต้น “ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะไม่ตรงตามชิ้นงานต้นแบบ อาจมีสี รูปร่าง รูปทรง หรือลักษณะอื่นๆที่ผิดแปลกไป

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์