หน่วยสมรรถนะ

ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-3-006ZA
PSI-PES-4-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอธิบายรายละเอียดในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานตัวอย่างตามใบสั่งผลิต ได้ สามารถตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น ข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เกิดจากการอัดขึ้นรูปได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02151 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับเครื่องจักร แม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ได้
2. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองตามใบสั่งผลิตได้
3.ปฏิบัติงานกับเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานตัวอย่างได้

02152 ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น

1.ตรวจสอบสีชิ้นงานขนาด รูปทรง
2 ตรวจสอบหาข้อบกพร่องของชิ้นงาน

02153 ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต

1.อธิบายหลักการทำงานของเครื่องขึ้นรูปได้
2. ปฏิบัติงานกับเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานตัวอย่างตามเอกสารคู่มือได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0211 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0212 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน 0213 ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานเบื้องต้น 3. ปฏิบัติงานกับเครื่องขึ้นรูป แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน 4. การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เครื่องจักร แม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการทำงานเครื่องอัดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป 2. คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักร และกระบวนการอัดขึ้นรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน เขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับเครื่องจักรแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ได้ สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการทำงานและทดลองขึ้นรูปชิ้นงานตามใบสั่งงานได้ จากนั้นสามารถตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น เช่น รูปร่าง สีชิ้นงาน ขนาด รูปทรง เป็นต้น รวมทั้งข้อบกพร่องของชิ้นงานได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิตได้ 2. ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นได้ 3. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน เขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับเครื่องจักรแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ได้ สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการทำงานและทดลองขึ้นรูปชิ้นงานตามใบสั่งงานได้ จากนั้นสามารถตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น เช่น รูปร่าง สีชิ้นงาน ขนาด รูปทรง เป็นต้น รวมทั้งข้อบกพร่องของชิ้นงานได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะสำคัญเฉพาะทางกายภาพภายนอก เช่น สี ขนา รูปร่าง รูปทรง เป็นต้น ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้ตรงตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ “การตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น” หมายถึง การตรวจสอบชิ้นงานตามใบสั่งผลิต ได้แก่ สี ขนาด รูปทรง เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่อง
ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน