หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่อง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-3-005ZA
PSI-PES-4-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่อง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถติดตั้งและปรับตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02141 ติดตั้งและปรับตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์ได้
2. ติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งผลิตตาม
3. ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของแม่พิมพ์ได้หลังการติดตั้ง

02142 ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์

1.ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิต
2. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0211 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0212 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน 0213 ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ 2. ตรวจสอบความพร้อมของแม่พิมพ์ 3. ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิต 4. การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการทำงานเครื่องอัดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป 2. คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักร และกระบวนการอัดขึ้นรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน 3. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปและมีทักษะในการติดตั้งให้ตรงตามใบสั่งงานได้ หลังจากติดตั้งแล้วสามารถตรวจสอบแม่พิมพ์ ในด้านความพร้อมให้เหมาะแก่การใช้งาน รวมทั้ง ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิต วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้ 2. ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปและมีทักษะในการติดตั้งให้ตรงตามใบสั่งงานได้ หลังจากติดตั้งแล้วสามารถตรวจสอบแม่พิมพ์ ในด้านความพร้อมให้เหมาะแก่การใช้งาน รวมทั้ง ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารระบุรายละเอียดสำหรับการผสมวัสดุพลาสติกและสารเติมแต่งให้ตรงตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 3. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป
ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่อง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน