หน่วยสมรรถนะ

สรุปและประเมินผลการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-5-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สรุปและประเมินผลการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ จะต้องสามารถประเมินผลของกระบวนการฉีดขึ้นรูปสรุป/ตัดสิน กระบวนการผลิตได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01551 ประเมินผลของกระบวนการฉีดขึ้นรูป

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. ประเมินผลการผลิตจากข้อมูลทางสถิติ
3. วิเคราะห์ผลการผลิตจากข้อมูลทางสถิติ

01552 สรุปและตัดสินใจใน กระบวนการผลิต

1.สรุปผลการผลิตในกระบวนการผลิตฉีดขึ้นรูป
2. ตัดสินใจในการดำเนินการผลิตกระบวนการฉีดขึ้นรูป

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 0151 วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 0152 วางแผนการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 0153 วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถประเมินและรายงานผลของกระบวนการฉีดขึ้นรูปได้ 2. สามารถสรุปผลการผลิตในกระบวนการผลิตฉีดขึ้นรูปได้ 3. สามารถตัดสินใจในการดำเนินการผลิตกระบวนการฉีดขึ้นรูปได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การประเมินและรายงานผลของกระบวนการฉีดขึ้นรูป 2. การสรุปผลการผลิตในกระบวนการผลิตฉีดขึ้นรูป 3. ตัดสินใจในการดำเนินการผลิตกระบวนการฉีดขึ้นรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 3. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5ปีโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิเคราะห์ผลการผลิตจริงเทียบกับแผนที่วางไว้ได้ 2. ประเมินผลการผลิตได้ 3. สรุปผลการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูปได้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิธีการสรุปและประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและมีทักษะในการวิเคราะห์ผลการผลิตจริงเทียบกับแผนที่วางไว้ ประเมินผลการผลิตสรุปผลการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป (ข) คำอธิบายรายละเอียด “การประเมินผล” หมายถึง การประเมินผลข้อมูลทางสถิติในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการประเมินผลของกระบวนการฉีดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการสรุปผลการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน