หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-5-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการฉีดขึ้นและจัดทำข้อมูลทางด้านสถิติได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01541 ควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. ควบคุมปัญหาในการผลิตชิ้นงานเพื่อลดความเสียหายในการผลิต
3. แก้ปัญหาในการผลิตชิ้นงานเพื่อลดโอกาสในการเกิดซ้ำ

01542 จัดทำข้อมูลทางด้านสถิติ

1.จัดทำและรวบรวมข้อมูลทางสถิติได้
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลทางสถิติได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 0151 วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 0152 วางแผนการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 0153 วางแผนควบคุมคุณภาพการผลิต

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถควบคุมและแก้ปัญหาในการผลิตชิ้นงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ 2. สามารถจัดทำข้อมูลทางสถิติได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การควบคุมและแก้ปัญหาในการผลิตชิ้นงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. การจัดทำข้อมูลทางสถิติ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินนักบริหารจัดการงานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมและแก้ปัญหาในการผลิตชิ้นงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้ คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิธีการควบคุมและแก้ปัญหาในการผลิตชิ้นงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การจัดทำข้อมูลทางสถิติ และมีทักษะในการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ข้อมูลทางสถิติ” หมายถึง ข้อมูลที่ใช้คำนวณพื้นฐานโดยทั่วไป ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่ใช้วิเคราะห์ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการจัดทำข้อมูลทางด้านสถิติ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนควบคุมคุณภาพการผลิต
สรุปและประเมินผลการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน