หน่วยสมรรถนะ

วางแผนควบคุมคุณภาพการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-4-023ZA
PSI-INJ-5-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนควบคุมคุณภาพการผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์กำหนดนโยบายคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01531 วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

1. สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้
3. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

01532 กำหนดนโยบายคุณภาพ

1.กำหนดรายละเอียดของนโยบายด้านคุณภาพ
2. สื่อสารนโยบายคุณภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติตาม

01533 ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

1.ปรับปรุงกระบวนการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อลดการเกิดต้นทุนในการผลิตงานเสีย
2.ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจหรือเครื่องมือเพื่อดักจับของเสียในสายการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ 2. สามารถรวบรวมข้อมูลในการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3. สามารถกำหนดรายละเอียดของนโยบายคุณภาพ 4. สามารถจัดทำคู่มือนโยบายคุณภาพ 5. สามารถบันทึกพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 6. สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพคุณภาพผลิตภัณฑ์ 7. สามารถปรับปรุง/แก้ไขชิ้นงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ขั้นตอนการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปีโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ 2. กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิตได้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงาน ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และมีทักษะในการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด “กำหนดนโยบายคุณภาพ” หมายถึง รายละเอียดข้อกำหนดที่ถูกกำหนดภายใต้นโยบายคุณภาพภายในองค์กร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
วางแผนควบคุมคุณภาพการผลิต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน