หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-4-022ZA
PSI-INJ-5-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในกระบวนฉีดขึ้นรูป วางแผนการ ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฉีดขึ้นรูป วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ในการฉีดขึ้นรูป และวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูปได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01521 วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2.กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูป
3. วางแผนการขึ้นรูปจากยอดสั่งซื้อ

01522 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

1.กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานฉีดขึ้นรูป
2. วางแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแผนการขึ้นรูป

01523 วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

1.กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูป
2. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับแผนการขึ้นรูป

01524 วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

1.กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
2.วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า(เวลาในการออกแบบ , ขนาดในการออกแบบ, ต้นทุนในการผลิต ราคาขาย เป็นต้น )

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูป 2. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 3. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในการฉีดขึ้นรูป 4. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1 ตอนการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูป 2. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 3. ขั้นตอนการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในการฉีดขึ้นรูป 4. ขั้นตอนการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5ปีโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูปได้ 2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานฉีดขึ้นรูปได้ 3. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปได้ 4. วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานฉีดขึ้นรูปได้
(ก)คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงานและมีทักษะในการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูปวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานฉีดขึ้นรูปวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานฉีดขึ้นรูป (ข) คำอธิบายรายละเอียด วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (เวลาในการออกแบบ , ขนาดในการออกแบบ, ต้นทุนในการผลิต ราคาขาย เป็นต้น )

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในการฉีดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
วางแผนการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน