หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-4-021ZA
PSI-INJ-5-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูปและวางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01511 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. แยกแยะปัญหาและหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้
3.จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้

01512 ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

1.ระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการได้
2. ระบุแนวทางแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการได้

01513 วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

1.กำหนดแผนการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้
2. วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงานได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน
2. จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน
3. ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
4. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
5. วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
2. การจัดลำดับงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม
2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงานและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูป วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้
2. ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการฉีดขึ้นรูปได้
3. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้

(ก) คำแนะนำ
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงานและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูป วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือประเมินการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน