หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-3-017ZA
PSI-INJ-4-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01421 วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการผลิตได้
2. อธิบายรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้
3. อธิบายลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

01422 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

1. อธิบายกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์
2. ออกแบบและเขียนผังกระบวนการผลิตให้ตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้ 2. สามารถออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 2. การออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกิบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินช่างออกแบบและพัฒนางานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 2. ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์
(ก)คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งานเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการออกแบบ และมีทักษะในการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
(ค) คำอธิบายรายละเอียด “ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์” หมายถึง ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการการฉีดพลาสติก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือประเมินออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์