หน่วยสมรรถนะ

จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุนในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-4-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุนในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดรูปให้เป็นไปตามแผนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01341 ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดรูปให้เป็นไปตามแผน

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. อธิบายรายละเอียดในแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์ใช้ในการฉีดขึ้นรูปได้
3. ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ดำเนินไปตามแผนได้
4. ควบคุมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปให้เป็นไปตามแผนได้
5. ควบคุมการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ให้เป็นไปตามแผนได้

01342 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์ได้
2. จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

01343 ร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

1.จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ได้
2. จัดทำแผนฉุกเฉินในกรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้

01344 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

1.วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้
2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0131 บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป 0132 บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป 0133 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดรูปให้เป็นไปตามแผน 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 3. จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในการฉีดขึ้นรูป 2. การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินช่างบำรุงรักษางานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. วางแผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ 3. วางแผนอุปกรณ์สนับสนุน
(ก)คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในการฉีดขึ้นรูป การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และมีทักษะในการควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปให้เป็นไปตามแผน กำหนดรายละเอียดในการจัดทำงบประมาณในการบำรุงรักษา (ข) คำอธิบายรายละเอียด “วางแผนบำรุงรักษา” หมายถึง การสำรวจปริมาณหรือจำนวนของเครื่องจักร อุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้องทำการซ่อมแซม และบำรุงรักษาประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น ประวัติการซ่อม การเปลี่ยนชิ้นส่วน ชนิดของการซ่อม วิธีซ่อม (เช่น ซ่อมทางเครื่องกล ซ่อมทางไฟฟ้า) อะไหล่ และวัสดุบำรุงรักษา

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปให้เป็นไปตามแผน 1. แบบฟอร์มผลการประเมินการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 1. แบบฟอร์มผลการประเมินการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 1. แบบฟอร์มผลการประเมินการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 1. แบบฟอร์มผลการประเมินการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน