หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-3-014ZA
PSI-INJ-4-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูปบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูปและบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01331 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุน
2. อธิบายวิธีการตรวจสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป
3.ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งาน

01332 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด

1.อธิบายแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูปได้
2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูปให้พร้อมใช้งาน
3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

01333 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดได้
2. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาตามระยะเวลา
3.จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 0131 บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินช่างบำรุงรักษางานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดได้ 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดได้
(ก)คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด และมีทักษะในการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด (ข) คำอธิบายรายละเอียด “อุปกรณ์สนับสนุน” หมายถึง เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Hot runner อุปกรณ์จับยึด เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดตามคู่มือการปฏิบัติงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป
บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป