หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-3-013ZA
PSI-INJ-4-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งานบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์และบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01321 ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้
2. ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการใช้งาน

01322 บำรุงรักษาจิกและฟิกเจอร์

1.ดูแลทำความสะอาดจิ๊กและฟิกเจอร์
2. บำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ตามแผนการบำรุงรักษา

01323 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ได้
2. จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 0131 บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ก่อนและหลังใช้งาน 2. บำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้น 3. บำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการบำรุงรักษาแม่พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินเกี่ยวกับช่างบำรุงรักษางานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. บำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้นได้ 2. บำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ได้
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง เข้าใจคู่มือแม่พิมพ์ขึ้นรูปและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปได้ตามคู่มือ 3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ได้ตามคู่มือ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์” หมายถึง การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ตามระยะเวลากำหนดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้ครบถ้วนปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ช่วงการผลิต “การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์” หมายถึง การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ตามระยะเวลากำหนดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้ครบถ้วนปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ ช่วงการผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน 1. แบบฟอร์มผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ 1. แบบฟอร์มผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1. แบบฟอร์มผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป
บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป