หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-2-012ZA
PSI-INJ-3-012ZA
PSI-INJ-4-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูปบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปและบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01311 ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูป

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องฉีดได้
2. ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดก่อนและหลังการใช้งาน
3. บันทึกผลการตรวจสภาพของเครื่องฉีดก่อนและหลังการใช้งาน

01312 บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป

1.อธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องฉีดได้
2. บำรุงรักษาเครื่องฉีดตามแผนที่กำหนดได้

01313 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องฉีดได้
2. จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งาน 2. บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปให้พร้อมใช้งานตามคู่มือในการปฏิบัติงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินเกี่ยวกับโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และ หลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูปได้ 2. บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปให้พร้อมใช้งานตามคู่มือในการปฏิบัติงาน 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป และมีทักษะในการตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปให้พร้อมใช้งานตามคู่มือในการปฏิบัติงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ตรวจสอบสภาพเครื่องฉีด” หมายถึง ตรวจสอบสภาพทั่วไปก่อนดำเนินการผลิต เช่น การตรวจสอบปริมาณน้ำมันไฮโดรลิก ตรวจสอบอุณหภูมิเพื่อเปิด หาเครื่องเป่า, หลอดฟีด เป็นนต้น “การบำรุงรักษาเครื่องฉีด” หมายถึง การบำรุงรักษาสภาพเครื่องฉีดให้พร้อมใช้งาน เช่น Electrical part หรือ ชิ้นส่วนระบบไฟฟ้า ระบบ Hydraulic ระบบปิด-เปิดแม่พิมพ์ หรือ Mold Clamping system ระบบฉีด หรือ Injection system

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป