หน่วยสมรรถนะ

จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-4-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01251 วางแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. กำหนดรายละเอียดในการวางแผนคุณภาพ
3. กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณภาพ
4. ระบุกระบวนการและเกณฑ์ในการปฏิบัติ

01252 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

1.วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้อย่างถูกต้อง
2. หาแนวทางแก้ไขปัญหา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 0121 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0122 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน 0123 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 0124 ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. กำหนดรายละเอียดในการวางแผนคุณภาพ 2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้อย่างถูกต้อง 3. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ปัญหา (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 2. การรวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 3. ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบคุณภาพงานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วางแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้ 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดในการวางแผนคุณภาพการกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณภาพการระบุกระบวนการและเกณฑ์ในการปฏิบัติและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “การตรวจสอบคุณภาพ” หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินวางแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน