หน่วยสมรรถนะ

ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-4-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพที่ลูกค้ากำหนดและสามารถออกเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01241 วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบ

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้
2. อธิบายข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบได้
3. วิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพของวัตถุดิบได้

01242 วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

1.อธิบายข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
2. วิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

01243 วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด

1.อธิบายข้อกำหนดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของลูกค้า
2. วิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับมาตรฐานคูณภาพของลูกค้า

01244 ออกเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

1.จัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบ
2. จัดทำเอกสารประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 0121 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0122 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน 0123 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการเครื่องมือวัด และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ลักษณะข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ 2. รายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบ 3. ทักษะการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามข้อกำหนด 4. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และด้านทักษะเกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพที่ลูกค้ากำหนดจัดทำเอกสารแสดงข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบได้ 2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ 3. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพที่ลูกค้ากำหนดได้ 4. ออกเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำเอกสารแสดงข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบ” คือ ข้อมูลคุณภาพของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น คุณภาพสีคุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพเม็ดพลาสติก “ข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์” คือ ข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต เช่น คุณภาพผลิตภัณฑ์ “ข้อมูลด้านคุณภาพ” คือ ข้อมูลคุณภาพที่สถานประกอบการกำหนด เช่น คุณภาพชิ้นงาน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินการออกเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน