หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-3-009ZA
PSI-INJ-4-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอธิบายข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จากการฉีดขึ้นรูปจำแนกประเภทคุณภาพของชิ้นงานและเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ของเสียได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01231 อธิบายข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จากการฉีดขึ้นรูป

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
2. อธิบายคุณลักษณะของชิ้นงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้
3. ระบุข้อบกพร่องของชิ้นงานได้

01232 จำแนกประเภทคุณภาพของชิ้นงานได้

1.อธิบายประเภทคุณภาพชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
2. คัดแยกคุณภาพของชิ้นงานได้

01233 เลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ของเสียได้

1. อธิบายเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ของเสียได้
2.อ่านรายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ของเสียได้
3. วิเคราะห์คุณภาพชิ้นงานได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 0121 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0122 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 2. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 3. จำแนกประเภทคุณภาพของชิ้นงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 2. วิธีการตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพวิธีการตรวจสอบคุณภาพและมีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพการจำแนกประเภทคุณภาพของชิ้นงาน วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จากการฉีดขึ้นรูป 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถจำแนกประเภทคุณภาพของชิ้นงานได้ 3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ของเสียได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. สามารถอธิบายข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จากการฉีดขึ้นรูปเช่น คุณลักษณะของชิ้นงาน และข้อบกพร่องของชิ้นงาน 2. สามารถจำแนกและคัดแยกประเภทคุณภาพของชิ้นงานได้ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด 3. สามารถเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ของเสียตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินอธิบายข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จากการฉีดขึ้นรูป 1.แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2.แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือการประเมินจำแนกประเภทคุณภาพของชิ้นงานได้ 1.แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2.แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน 18.3 เครื่องมือการประเมินเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ของเสียได้ 1.แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2.แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน