หน่วยสมรรถนะ

ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-2-008ZA
PSI-INJ-3-008ZA
PSI-INJ-4-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์เลือกใช้อุปกรณ์ในการปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01221 ปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตกแต่งผลิตภัณฑ์ได้
2. ใช้อุปกรณ์ในการตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
3. ตรวจสอบชิ้นงานหลังปรับแต่งได้

01222 เลือกใช้อุปกรณ์ในการปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสม

1.จำแนกอุปกรณ์ในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ได้
2. เลือกอุปกรณ์ในการปรับตัดแต่งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการตัดแต่งผลิตภัณฑ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รายละเอียดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ 2. ทักษะการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามข้อกำหนด 3. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 4. ลักษณะข้อกำหนดคุณภาพของชิ้นงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบคุณภาพงานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสม (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. สามารถปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้เช่น ใช้เครื่องมือในการตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น “เครื่องมือที่ใช้ในการตัดแต่งผลิตภัณฑ์” คือ กรรไกร มีด ตะไบ เป็นต้น 2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด “มาตรฐานหรือข้อกำหนด” คือคู่มือปฎิบัติงานหรือเอกสารที่ใช้ในการปฎิบัติการทำงานตามสถานประกอบการกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือการประเมินเลือกใช้อุปกรณ์ในการปรับตัดแต่งผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสม 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน