หน่วยสมรรถนะ

จัดการกระบวนการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-4-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการกระบวนการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนและรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01151 ควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. อธิบายแผนการผลิตได้
3.ควบคุมการดำเนินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนได้อย่างเหมาะสม

01152 รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป

1.วิเคราะห์หาสาเหตุการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
2. จัดทำรายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูปได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 0111 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0112 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน 0113 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่อง 0114 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน 2. การปฏิบัติการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามข้อกำหนด (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบ 2. ทักษะการผลิต การตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามข้อกำหนด 3. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินเกี่ยวกับงานช่างฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนได้ 2. รายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูปได้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนการผลิต และมีทักษะในการควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนรายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่คู่มือการปฏิบัติงานกำหนดไว้ สามารถปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2. ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิตเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน