หน่วยสมรรถนะ

ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-3-005ZA
PSI-INJ-4-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงานฉีดขึ้นรูปพลาสติกทดลองการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01141 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต

1.อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ และคำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
2. อธิบายการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องฉีดขึ้นรูปได้
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้

01142 ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต

1.ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิตได้
2. อธิบายชิ้นงานตามใบสั่งการผลิตได้

01143 ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต

1.ปฏิบัติงานกับเครื่องฉีดขึ้นรูปได้
2. อธิบายการการทำงานเครื่องฉีดได้
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานเครื่องฉีดได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0111 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0112 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน 0113 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่อง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ปฏิบัติงานกับเครื่องฉีดขึ้นรูป 2.ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต 3.ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1.รายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการฉีดขึ้นรูป 2.ทักษะการผลิต ในการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 3.คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินเกี่ยวกับช่างงานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. สามารถทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิตได้ 2. ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิตได้ 3. สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิตได้
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิตได้ 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิตได้ 3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิตได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิต ดำเนินการขึ้นรูปได้อย่างถูกต้อง 2. เลือกใช้และป้อนข้อมูลค่าเงื่อนไข (condition std.) ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ต้องเหมาะสมกับวัตถุดิบสามารถ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับ ค่าเงื่อนไข (condition std.) ได้อย่างถูกต้องบันทึกผลการดำเนินงาน “condition std” คือเอกสารรายงานการปรับฉีด 3. ปฏิบัติงานทดสอบการทำงานเครื่องฉีดขึ้นรูปเพื่อให้พร้อมใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือการประเมินตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือการประเมินขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่อง
ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน