หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่อง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-2-004ZA
PSI-INJ-3-004ZA
PSI-INJ-4-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่อง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งการผลิตและปรับพารามิเตอร์ของเครื่องฉีดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์และป้อนค่าพารามิเตอร์ตามมาตรฐานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01131 ติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งการผลิต

1.อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการติดตั้งแม่พิมพ์
2. อ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิตการติดตั้งแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
3. ปฏิบัติงานขึ้น-ลงแม่พิมพ์อย่างถูกต้อง
4. ปรับตั้งแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

01132 ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องฉีดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์
2.อ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิตในการปรับพารามิเตอร์เครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง
3. ปรับตั้งพารามิเตอร์เครื่องจักรให้ได้อย่างถูกต้อง

01133 ป้อนค่าพารามิเตอร์ตามค่ามาตรฐาน

1.เลือกใช้และป้อนข้อมูลCondition Std ได้อย่างถูกต้อง
2.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการปรับ Condition Std ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0112 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน 0113 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่อง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการติดตั้งแม่พิมพ์ 2. ปฏิบัติการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง 2. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3. คู่มือเครื่องฉีดขึ้นรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินเกี่ยวกับช่างงานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งการผลิตได้อย่างถูกต้อง 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถปรับพารามิเตอร์ของเครื่องฉีดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง 3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถป้อนค่าพารามิเตอร์ตามค่ามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. สามารถติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งการผลิตเช่น อ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิตการติดตั้งแม่พิมพ์ได้ เป็นต้น 2. สามารถปรับพารามิเตอร์ของเครื่องฉีดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ เช่น อ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิตในการปรับพารามิเตอร์เครื่องจักรได้ เป็นต้น 3. สามารถป้อนค่าพารามิเตอร์ตามค่ามาตรฐานข้อมูล condition std ได้ “condition std" คือ เอกสารรายงานการปรับฉีด”

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งการผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือการประเมินปรับพารามิเตอร์ของเครื่องฉีดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือการประเมินป้อนค่าพารามิเตอร์ตามค่ามาตรฐาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์และ อุปกรณ์สนับสนุน
ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่อง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน