หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์และ อุปกรณ์สนับสนุน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-2-003ZA
PSI-INJ-3-003ZA
PSI-INJ-4-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์และ อุปกรณ์สนับสนุน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมความพร้อมเครื่องฉีดเตรียมความพร้อมแม่พิมพ์และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01121 เตรียมความพร้อมเครื่องฉีด

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์
2. อ่านรายละเอียดของเครื่องฉีดในใบสั่งการผลิตได้
3. อธิบายการทำงานของเครื่องฉีดได้ถูกต้อง

01122 เตรียมความพร้อมแม่พิมพ์

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์
2. อ่านรายละเอียดของแม่พิมพ์ในใบสั่งการผลิตได้
3. อธิบายการทำงานของแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง
4. เตรียมความพร้อมระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์ได้

01123 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับอุปกรณ์สนับสนุน
2. เตรียมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ Hot Runner ได้
3. เตรียมเครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง
4. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ได้รับการติดตั้งที่ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การทำงานของแม่พิมพ์ ระบบทำความร้อนและระบบหล่อเย็น 2. การทำงานของเครื่องฉีดขึ้นรูป (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบ 2. ทักษะการผลิต การตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามข้อกำหนด 3. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินเกี่ยวกับช่างงานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องฉีดได้ -สายน้ำ สายน้ำมัน และสายลม 2. สามารถเตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ได้ - ระบบน้ำหล่อเย็น - ระบบทำความร้อน 3. สามารถเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนได้ - เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Hot Runner - อุปกรณ์จับยึด
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้หลักการทำงานของเครื่องฉีดขึ้นรูปหลักการทำงานของแม่พิมพ์หลักการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป และมีทักษะในการตรวจสอบความพร้อมเครื่องฉีดขึ้นรูปได้ตรวจสอบแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งานตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดให้พร้อมใช้งาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1.ปฏิบัติการตรวจสอบตรวจสอบเครื่องฉีดขึ้นรูปและอุปกรณ์ การทำงานของระบบหล่อเย็นได้การทำงานของระบบทำความร้อน 2.ปฏิบัติการตรวจสอบแม่พิมพ์อย่างละเอียดมีความถูกต้อง ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเครื่องทำน้ำเย็น(Chiller) เครื่องระบายความร้อน(Heater cold) และปั้มลม ได้รับการตรวจสอบ มีการติดตั้ง ใช้ร่วมกับเครื่องฉีดขึ้นรูปได้อย่างถูกต้อง 3. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ตามคู่มือการใช้เครื่องมือ เช่น การเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะทำงาน การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆก่อนใช้งาน การศึกษาคู่มืออุปกรณ์ก่อนใช้งาน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมเครื่องฉีด 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมวัตถุดิบ
จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์และ อุปกรณ์สนับสนุน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน