หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-INJ-2-002ZA
PSI-INJ-3-002ZA
PSI-INJ-4-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมวัตถุดิบ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ จัดเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิตจัดเตรียมเม็ดพลาสติกในการผสมสีและจัดเตรียมอุปกรณ์และเม็ดพลาสติกในการอบไล่ความชื้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับประเภทของวัตถุดิบ
2. จำแนกวัตถุดิบที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. อ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิตได้อย่างถูกต้อง
4. เบิกจ่ายวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง

01112 จัดเตรียมเม็ดพลาสติกในการผสมสี

1.อธิบายคุณลักษณะและสารในการผสมสี
2. จำแนกวัตถุดิบในการผสมสีได้
3. จัดเตรียมเครื่องผสมสีและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

01113 จัดเตรียมอุปกรณ์และเม็ดพลาสติกในการอบไล่ความชื้น

1.อธิบายคุณลักษณะเม็ดพลาสติก
2. เลือกใช้เวลา อุณหภูมิในการอบพลาสติกได้อย่างถูกต้อง
3. จัดเตรียมเครื่องอบเม็ดพลาสติกและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถจำแนกชนิดวัตถุดิบ 2. อ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิต 3. อธิบายคุณลักษณะและสารในการผสมสี 4. ปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูป (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ชนิดวัตถุดิบ และสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด 2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเตรียมวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด 3. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินเกี่ยวกับช่างงานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. สามารถเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิตได้ 2. สามารถคัดจำแนกชนิดวัตถุดิบได้ 3. จัดเตรียมอุปกรณ์และเม็ดพลาสติกในการอบไล่ความชื้น
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพได้อย่างถูกต้อง 2. ผู้เข้ารับการประเมินอ่านใบสั่งการผลิตในการจัดเตรียมวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง 3. ผู้เข้ารับการประเมินเข้าใจเม็ดพลาสติกในการผสมสี (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. สามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพ เช่น ขนาดและสีของเม็ดพลาสติก เป็นต้น 2. อ่านใบสั่งการผลิตในการจัดเตรียมวัตถุดิบ เช่น รายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น “ใบสั่งการผลิต คือ ใบสั่งการผลิตที่สถานประกอบการกำหนด” 3. เข้าใจเม็ดพลาสติกในการผสมสีเช่น ขนาดและสีของเม็ดพลาสติก เป็นต้น 4. อุปกรณ์ในการอบเม็ดพลาสติก เช่น เครื่องเป่าลม อุปกรณ์ให้ความร้อน ถังบรรจุ ช่องระบายความชื้น สวิตซ์ตั้งอุณหภูมิ สวิตซ์ตั้งเวลา

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือการประเมินจัดเตรียมอุปกรณ์เม็ดพลาสติกในการผสมสี 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือการประเมินจัดเตรียมอุปกรณ์และเม็ดพลาสติกในการอบไล่ความชื้น 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จัดเตรียมวัตถุดิบ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน