หน่วยสมรรถนะ

จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BLW-4-046ZA
PSI-BLW-4-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูปให้เป็นไปตามแผนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์และร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03341 ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูปให้เป็นไปตามแผน

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. อธิบายรายละเอียดในแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูปได้
3. ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์สนับสนุนและแม่พิมพ์ให้ดำเนินไปตามแผนได้

03342 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์

1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์ได้
2. จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

03343 ร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์

1.จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ได้
2. จัดทำแผนฉุกเฉินในกรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้

03344 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์

1.วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์
2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0331 บำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป 0332 บำรุงรักษาแม่พิมพ์ 0333 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูปให้เป็นไปตามแผน 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 3. จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 5. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูป 2. การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 3. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูป การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ และมีทักษะในการควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูปให้เป็นไปตามแผนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูปให้เป็นไปตามแผน 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 3. ร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 4. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์
(ก)คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูป การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ และมีทักษะในการควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูปให้เป็นไปตามแผนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูป” หมายถึง เอกสารที่ระบุแผนการดำเนินงานในกระบวนการบำรุงรักษาที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หมายเลขเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูป ระยะเวลาในการตรวจสอบบำรุงรักษา รายการในการตรวจสอบ เป็นต้น ผู้ประเมินสามารถพิจารณาจากเอกสารตารางการตรวจสอบเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูป (PM) ของสถานประกอบการนั้นได้ “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง หน่วยงานที่ต้องติดต่อประสานงาน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวางแผนการผลิต สินค้าคงคลัง ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น “แผนฉุกเฉิน” หมายถึง แผนการดำเนินงานกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อระยะเวลาในการผลิต ทำให้ฝ่ายผลิตไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามจำนวนและเวลาที่กำหนด โดยผู้ประเมินสามารถพิจารณาจากแผนฉุกเฉินในสถานประกอบการนั้นๆ ที่ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติงานอยู่ประกอบการประเมินสมรรถนะได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูปให้เป็นไปตามแผน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป
จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน