หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BLW-3-045ZA
PSI-BLW-4-045ZA
PSI-BLW-3-014ZA
PSI-BLW-4-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดและบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03331 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนได้
2.อธิบายรายละเอียดการตรวจสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปได้
3. ตรวจสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งาน

03332 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.อธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดได้
2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดตามแผนที่กำหนดได้

03333 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดได้
2. จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0331 บำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดตามคู่มือการปฏิบัติงาน 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด 2. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด และมีทักษะในการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดได้ 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดตามคู่มือการปฏิบัติงานได้ 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้
(ก)คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด และมีทักษะในการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด (ข) คำอธิบายรายละเอียด “อุปกรณ์สนับสนุน” หมายถึง อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟ ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน เป็นต้น “คู่มือในการปฏิบัติงาน” หมายถึง เอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือในการใช้เครื่องจักร ที่สถานประกอบการได้จัดทำไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน “แผนการบำรุงรักษา หรือ ตามแผนที่กำหนด” หมายถึง เอกสารที่ระบุแผนการดำเนินงานในกระบวนการบำรุงรักษาที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หมายเลขเครื่องจักร ระยะเวลาในการตรวจสอบบำรุงรักษา รายการในการตรวจสอบ เป็นต้น ผู้ประเมินสามารถพิจารณาจากเอกสารตารางการตรวจสอบเครื่องจักร (PM) ของสถานประกอบการนั้นได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดตามคู่มือการปฏิบัติงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาแม่พิมพ์
บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน