หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาแม่พิมพ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BLW-3-044ZA
PSI-BLW-4-044ZA
PSI-BLW-3-013ZA
PSI-BLW-4-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาแม่พิมพ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ บำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้นและบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03321 ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้
2. ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ก่อนและหลังใช้งาน

03322 บำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้นตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1. บำรุงรักษาโดยการหล่อลื่นแม่พิมพ์ได้
2. บำรุงรักษาโดยการป้องกันสนิมของแม่พิมพ์ได้
3. ป้องกันการสึกหรอของแม่พิมพ์ได้

03323 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ได้
2. จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0331 บำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน 2. บำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้นตามคู่มือการปฏิบัติงาน 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการบำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้นตามคู่มือการปฏิบัติงาน 2. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ และมีทักษะในการตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน บำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้นตามคู่มือการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ได้ 2. บำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้นได้ 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้
(ก)คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ และมีทักษะในการตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งานบำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้นตามคู่มือการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน” หมายถึง สภาวะที่แม่พิมพ์สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีความบกพร่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ “คู่มือการปฏิบัติงาน” หมายถึง เอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือคู่มือในการใช้เครื่องจักร ที่สถานประกอบการได้จัดทำไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้นตามคู่มือการปฏิบัติงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป
บำรุงรักษาแม่พิมพ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน