หน่วยสมรรถนะ

จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BLW-4-042ZA
PSI-BLW-4-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานวางแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03241 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพ

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. กำหนดรายละเอียดในการวางแผนคุณภาพ
3. กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณภาพ
4. ระบุกระบวนการและเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

03242 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบคุณภาพ

1 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้อย่างถูกต้อง
2. หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจคุณภาพได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0321 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0322 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0323 ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน 2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ 3. วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 4. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน 2. การจัดทำข้อมูลด้านคุณภาพในรูปแบบสถิติ 3. การจัดทำแผนการตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดทำข้อมูลด้านคุณภาพในรูปแบบสถิติ การจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และมีทักษะในการควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานได้ 2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพได้ 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดทำข้อมูลด้านคุณภาพในรูปแบบสถิติ การจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และมีทักษะในการควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “วัตถุประสงค์ของคุณภาพ” หมายถึง แนวทางหรือเป้าหมายที่สถานประกอบการต้องการด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินวางแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน