หน่วยสมรรถนะ

ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BLW-4-041ZA
PSI-BLW-4-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่ลูกค้ากำหนดและจัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03231 วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบ

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. อธิบายข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบได้
3. วิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพของวัตถุดิบได้

03232 วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

1.อธิบายข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
2. วิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

03233 วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด

1.อธิบายข้อกำหนดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของลูกค้า
2.วิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับมาตรฐานคูณภาพของลูกค้า

03234 ออกเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

1.จัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบ
2. จัดทำเอกสารประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0321 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0322 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบ 2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด 4. จัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 2. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกันคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบได้ 2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ 3. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพที่ลูกค้ากำหนดได้ 4. จัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้
(ก)คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบ” หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพและพบว่าวัตถุดิบไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ บรรจุภัณฑ์ไม่ฉีดขาด, วัตถุดิบไม่เปียกชื้น, ชนิดของวัตถุดิบกับฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ตรงกัน, จำนวนวัตถุดิบตรงกับฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ตรงกัน, ลักษณะสีของวัตถุดิบไม่ผิดปกติ, กลิ่นไม่ฉุนผิดปกติ เป็นต้นโดยผู้ประเมินสามารถอ้างอิงตามข้อกำหนดที่สถานประกอบการเป็นคนกำหนดไว้ได้ “ข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์” หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพและพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีลักษณะไม่ขัดแย้งต่อข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เป็นต้นโดยผู้ประเมินสามารถอ้างอิงตามข้อกำหนดที่สถานประกอบการกำหนดไว้ได้ “ข้อกำหนดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของลูกค้า” หมายถึง ลักษณะเฉพาะทางที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนดให้เป็นมาตรฐานในการผลิต เช่น ข้อกำหนดขนาด ค่าความเผื่อของขนาดความหนา ลักษณะภายนอก เป็นต้น “เอกสารประกันคุณภาพ” หมายถึง เอกสารที่แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพและได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพเรียบร้อยแล้ว และเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ค่าการตรวจสอบขนาด การตรวจสอบความโปร่งแสง การตรวจสอบความขุ่น ใส เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนอของลูกค้าและสถานประกอบการ โดยผู้ประเมินสามารถอ้างอิงตามข้อกำหนดที่สถานประกอบการที่กำหนดไว้ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.3 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินการจัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน