หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BLW-3-040ZA
PSI-BLW-4-040ZA
PSI-BLW-4-009ZA
PSI-BLW-3-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามข้อกำหนดของลูกค้าและบันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03221 ใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ

1. การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ
2. อธิบายวิธีใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพได้
3. ใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพตามคู่มือในการปฏิบัติงานได้

03222 ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามข้อกำหนดของลูกค้า

1.อธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพได้
2. อธิบายข้อกำหนดทางคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
3. ตรวจสอบความบกพร่องของชิ้นงานได้

03223 บันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงาน

1.จัดทำเอกสารรายงานด้านคุณภาพของชิ้นงาน
2. บันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงานในเอกสารรายงานด้านคุณภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0321 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. บันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงาน 4. การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ 5. จัดทำเอกสารรายงานด้านคุณภาพของชิ้นงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 2. วิธีการตรวจสอบคุณภาพ 3. การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพวิธีการตรวจสอบคุณภาพและมีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน จัดทำเอกสารรายงานด้านคุณภาพของชิ้นงานบันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงานและการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพได้ 2. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. บันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงานได้
(ก)คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพวิธีการตรวจสอบคุณภาพและมีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน จัดทำเอกสารรายงานด้านคุณภาพของชิ้นงานบันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงานและการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “เครื่องมือ” ครอบคลุมอุปกรณ์เครื่องมือวัดดังต่อไปนี้ เช่น เวอร์เนีย เป็นต้น ผู้ประเมินสามารตรวจประเมินจากเครื่องมือวัดที่มีการระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติของสถานประกอบการนั้นๆ หรือ เครื่องวัดสำหรับตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ “คู่มือในการปฏิบัติงาน” หมายถึง เอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือในการใช้เครื่องจักร ที่สถานประกอบการได้จัดทำไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน “ข้อกำหนดของลูกค้า” หมายถึง ลักษณะเฉพาะทางลูกค้าเป็นผู้กำหนดให้เป็นมาตรฐานในการผลิต เช่น ข้อกำหนดขนาด ค่าความเผื่อของขนาดความหนา ลักษณะภายนอก เป็นต้น “ความบกพร่องของชิ้นงาน” หมายถึง ความไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานของลูกค้า เช่น ความหนาของชิ้นงานไม่ได้ตามข้อกำหนด ชิ้นงานมีลักษณะไม่ได้รูปทรง มีฟองอากาศ มีรอยขุ่นขาว เป็นต้น “ข้อมูลด้านคุณภาพ” หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด เช่น ค่าการตรวจสอบขนาด การตรวจสอบความโปร่งแสง การตรวจสอบความขุ่น ใส เป็นต้น โดยผู้ประเมินสามารถอ้างอิงตามข้อกำหนดที่สถานประกอบการที่กำหนดไว้ได้ “เอกสารรายงานด้านคุณภาพของชิ้นงาน” หมายถึง เอกสารที่มีรายละเอียดข้อมูลด้านคุณภาพ เช่น ชื่อผู้ตรวจคุณภาพ, วันที่ตรวจคุณภาพ, สถานที่ตรวจ, ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตรวจคุณภาพ, ผลการตรวจคุณภาพ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามข้อกำหนดของลูกค้า 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของชิ้นงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน