หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BLW-2-039ZA
PSI-BLW-3-039ZA
PSI-BLW-4-039ZA
PSI-BLW-2-008ZA
PSI-BLW-3-008ZA
PSI-BLW-4-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03211 อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

1. การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2. อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้าได้

03212 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

1.ตรวจสอบสีขนาดรูปทรง
2. ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง
3. แยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต (สี ขนาด รูปทรง และข้อบกพร่องอื่นๆ) 3. แยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้า 2. อ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และมีทักษะในการอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต แยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง และการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ได้ 2. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้
(ก)คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และมีทักษะในการอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต แยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องและ การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์” หมายถึง ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่สามารถบ่งบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้คุณภาพตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่มีรอยขุ่นขาว ไม่ฟองอากาศ ลักษณะได้รูปทรง ไม่พบลักษณะบิกเบี้ยวผิดรูป เป็นต้น “ข้อกำหนดของลูกค้าได้” หมายถึง ข้อตกลงระหว่างสถานประกอบการและผู้สั่งซื้อเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น ต้องมีความหนา ลักษณะรูปร่าง หรือมีรอยขุ่นขาว หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ของสถานประกอบการ ผู้ประเมินสามารถตรวจประเมินผู้เข้ารับการประเมินจากการสอบถามหน้างานและเปรียบเทียบความถูกต้องกับคู่มือการปฏิบัติงาน “ข้อบกพร่อง” หมายถึง ความไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานของลูกค้า เช่น ความหนาของชิ้นงานไม่ได้ตามข้อกำหนด ชิ้นงานมีลักษณะไม่ได้รูปทรง มีฟองอากาศ มีรอยขุ่นขาว เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน