หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่องขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BLW-3-036ZA
PSI-BLW-4-036ZA
PSI-BLW-3-005ZA
PSI-BLW-4-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่องขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03141 ติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์ได้
2. ติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งผลิต
3. ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการผลิตได้

03142 ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์

1.ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตได้
2. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องเป่ายืดได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0311 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0312 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน 0313 ปฏิบัติงานกับเครื่องขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการผลิตได้ 3. ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตได้ 4. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการทำงานเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด 2. คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักร และกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องเป่ายืดและมีทักษะในการติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการผลิตได้ ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์และอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้ 2. ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ได้
(ก)คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องเป่ายืดและมีทักษะในการติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการผลิตได้ ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์และอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์” หมายถึง การติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงกับประเภทของผลิตภัณฑ์ เช่น ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ขวด PET ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเลือกแม่พิมพ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ขวด PET ได้อย่างถูกต้อง หรือหากต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ A ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเลือกแม่พิมพ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ A ได้อย่างถูกต้อง “ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์, วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต, หมายเลขเครื่องที่ผลิต, ชื่อผู้ผลิต, ชื่อลูกค้า, แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตเป็นต้น ซึ่งอ้างอิงตามของสถานประกอบการ “พร้อมใช้งาน” หมายถึง สภาวะที่แม่พิมพ์สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีความบกพร่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ “ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์” หมายถึง การปรับ อุณภูมิ แรงดัน ระยะเวลาในการหลอม เป็นต้น ในการผลิตตามเอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน “พารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืด” หมายถึง อุณภูมิ แรงดัน ระยะเวลาในการหลอม เป็นต้น “หลักการทำงานของ” หมายถึง ขั้นตอนในการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานกับเครื่องขึ้นรูป
ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่องขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน