หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานกับเครื่องขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BLW-2-035ZA
PSI-BLW-3-035ZA
PSI-BLW-4-035ZA
PSI-BLW-2-004ZA
PSI-BLW-3-004ZA
PSI-BLW-4-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานกับเครื่องขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03131 ควบคุมการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับ เครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุน
2. เปิด-ปิด เครื่องเป่ายืดขึ้นรูป และ อุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดตามคู่มือในการปฏิบัติงานได้
3. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
4.ปฏิบัติงานกับเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้

03132 รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต

1.จัดทำเอกสารรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตได้
2. อธิบายขั้นตอนในการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. เปิด-ปิด เครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด 2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 3. ปฏิบัติงานกับเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการทำงานเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด 2. คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักร และกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดและมีทักษะในการเปิด-ปิด เครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดและการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับ เครื่องเป่ายืดขึ้นรูป และอุปกรณ์สนับสนุนปฏิบัติงานกับเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 2. รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตได้
(ก)คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดและมีทักษะในการเปิด-ปิด เครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดและการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับ เครื่องเป่ายืดขึ้นรูป และอุปกรณ์สนับสนุน ปฏิบัติงานกับเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน” หมายถึง เอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือคู่มือในการใช้เครื่องจักร ที่สถานประกอบการได้จัดทำไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน “อุปกรณ์สนับสนุน”หมายถึง อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟ ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อนเป็นต้น “เอกสารรายงานปัญหา” หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ สาเหตุการเกิดปัญหา วันที่เกิดปัญหา เครื่องที่เกิดปัญหา ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหา ผู้พบเห็นปัญหา ผู้แก้ปัญหาเบื้องต้นและเสนอแผนแก้ไขระยะยาว จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ สถานที่เกิดปัญหา

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการควบคุมการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน
ปฏิบัติงานกับเครื่องขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน