หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BLW-2-034ZA
PSI-BLW-3-034ZA
PSI-BLW-4-034ZA
PSI-BLW-2-003ZA
PSI-BLW-3-003ZA
PSI-BLW-4-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมความพร้อมเครื่องเป่ายืด แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03121 เตรียมความพร้อมเครื่องเป่ายืด

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับเครื่องเป่ายืด
2. ตรวจสอบความพร้อมเครื่องเป่ายืด (ระบบไฟ ระบบหล่อลื่นระบบระบายความร้อน เป็นต้น)

03122 เตรียมความพร้อมแม่พิมพ์

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์
2. ตรวจสอบแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งานตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน
3.เตรียมแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือตรงตามที่ระบุไว้ในใบสั่งผลิต

03123 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน

1. อ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะคำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับอุปกรณ์สนับสนุน
2. ตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดให้พร้อมใช้งานได้(ระบบไฟ ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน เป็นต้น)
3. ตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุน : ปั้มลม เครื่องทำความเย็นเครื่องทำความร้อน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบความพร้อมเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป 2. ตรวจสอบแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน 3. ตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดให้พร้อมใช้งาน 4. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับเครื่องเป่ายืดแม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป 2. หลักการทำงานของแม่พิมพ์ 3. หลักการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด 4. คำศัพท์ทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป หลักการทำงานของแม่พิมพ์ หลักการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด และมีทักษะในการตรวจสอบความพร้อมเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตรวจสอบแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งานตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดให้พร้อมใช้งานและการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับเครื่องเป่ายืด แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องเป่ายืดได้ 2. สามารถเตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ได้ 3. สามารถเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนได้
(ก)คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป ประกอบด้วยการเปิด-ปิดเครื่องเป่ายืดขึ้นรูป การป้อนวัตถุดิบ เป็นต้น หลักการทำงานของแม่พิมพ์ หลักการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด และมีทักษะในการตรวจสอบความพร้อมเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตรวจสอบแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งานตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดให้พร้อมใช้งานและการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับเครื่องเป่ายืดแม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์, วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต, หมายเลขเครื่องที่ผลิต, ชื่อผู้ผลิต, ชื่อลูกค้า, แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตเป็นต้น ซึ่งอ้างอิงตามของสถานประกอบการ “เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน” หมายถึง เอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือคู่มือในการใช้เครื่องจักร ที่สถานประกอบการได้จัดทำไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน “อุปกรณ์สนับสนุน” หมายถึง อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟ ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน เป็นต้น “พร้อมใช้งาน” หมายถึง สภาวะที่เครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ “ความพร้อมเครื่องเป่ายืด” หมายถึง สภาวะที่เครื่องเป่ายืดสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีกลิ่นไหม้ของวัตถุดิบ มีความดันคงที่ อุณหภูมิตรงตามที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิตหรือคู่มือในการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมเครื่องเป่ายืด 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมวัตถุดิบ
จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน