หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BLW-2-033ZA
PSI-BLW-3-033ZA
PSI-BLW-4-033ZA
PSI-BLW-3-002ZA
PSI-BLW-4-002ZA
PSI-BLW-2-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมวัตถุดิบ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิตและคัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับประเภทของวัสดุ
2. อ่านรายละเอียดใบสั่งผลิตได้
3. อ่านเอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบได้
4. เลือกวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิตได้

03112 คัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด

1.อธิบายจุดบกพร่องของวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดได้
2. คัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องออกจากกระบวนการได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. อ่านรายละเอียดใบสั่งผลิต 2. อ่านเอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบ 3. เลือกวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 4. อธิบายจุดบกพร่องของวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด 5. คัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องออกจากกระบวนการได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ลักษณะข้อบกพร่องของวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด 2. ชนิดของวัตถุดิบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับประเภทของวัตถุดิบ รายละเอียดที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต และลักษณะข้อบกพร่องของวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด และตรวจประเมินทักษะในการอ่านรายละเอียดใบสั่งผลิต อ่านเอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบ เลือกวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต และคัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. สามารถเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิตได้ 2. สามารถคัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดได้
(ก)คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับประเภทของวัตถุดิบ รายละเอียดที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต และลักษณะข้อบกพร่องของวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด และตรวจประเมินทักษะในการอ่านรายละเอียดใบสั่งผลิตหมายถึงต้องอธิบายได้ว่าต้องผลิตผลิตภัณฑ์อะไร และใช้วัตถุดิบอะไรในการผลิต อ่านเอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบสามารถอธิบายได้ว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรในการผลิตหรือต้องใช้ปริมาณเท่าใด เลือกวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต และคัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์, วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต, หมายเลขเครื่องที่ผลิต, ชื่อผู้ผลิต, ชื่อลูกค้า, แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตเป็นต้น ซึ่งอ้างอิงตามของสถานประกอบการ “ลักษณะข้อบกพร่องของวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด” หมายถึง วัตถุดิบที่ไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ บรรจุภัณฑ์ไม่ฉีดขาด, วัตถุดิบไม่เปียกชื้น, ชนิดของวัตถุดิบกับฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ตรงกัน, จำนวนวัตถุดิบตรงกับฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ตรงกัน, ลักษณะสีของวัตถุดิบไม่ผิดปกติ, กลิ่นไม่ฉุนผิดปกติ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือประเมินการคัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จัดเตรียมวัตถุดิบ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน