หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-4-024ZA
PRT-AFP-4-049ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัต

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายดายคัต, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานหลังพิมพ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการบริหารบุคคลในงานหลังพิมพ์สำหรับหนังสือเล่มในทุกขั้นตอน โดยการวิเคราะห์ความต้องการด้านความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานหลังพิมพ์ และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานหลังพิมพ์ เพื่อให้บุคลากรในสายการผลิตมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานหลังพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

406101 วิเคราะห์ความต้องการด้านความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัต

1.1 วิเคราะห์งาน(task analysis)ของผู้ปฏิบัติงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัตได้ครบถ้วน
1.2 จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (jobdescription) และคำพรรณนางาน (job specification) ของผู้ปฏิบัติงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัตทุกขั้นตอนได้ครบถ้วน
1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัตได้อย่างประสิทธิภาพ
1.4 วิเคราะห์ความต้องการด้านความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

406102 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัต

2.1 จัดทำแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัตเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะได้ครบถ้วน
2.2 จัดฝึกอบรมในหลักสูตรงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัตเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะได้ครบถ้วน
2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรมในหลักสูตรงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัตเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นและมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานหลังพิมพ์หนังสือไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือที่เกี่ยวข้อง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการวิเคราะห์งาน(task analysis ในงานหลังพิมพ์
  2. ความสามารถในการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน(job description)และคำพรรณนางาน(job specification)ของผู้ปฏิบัติงานหลังพิมพ์
  3. ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการและจัดแผนพัฒนาบุคลากรในงานหลังพิมพ์
  4. ความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานหลังพิมพ์ 5. ความสามารถในการจัดทำแผนการฝึกอบรมในงานหลังพิมพ์
  6. ความสามารถในการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรงานหลังพิมพ์
  7. ความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานหลังพิมพ์
  
(ง) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในงานหลังพิมพ์
  2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน
  4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานและคำพรรณนางาน
  5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
  6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการฝึกอบรม
  7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม
  8. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. เอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน คำบรรยายลักษณะงานและคำพรรณนางาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบ
  2. แบบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
  2. การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
บริหารจัดการระบบควบคุมคุณภาพในงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัต
วางแผนและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัต