หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการระบบควบคุมคุณภาพในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-4-013ZA
PRT-AFP-4-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการระบบควบคุมคุณภาพในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทำเล่มหนังสือปกแข็ง, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานหลังพิมพ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการบริหารคุณภาพในงานหลังพิมพ์สำหรับหนังสือเล่มในทุกขั้นตอน โดยการพัฒนามาตรฐานงานหลังพิมพ์ จัดทำระบบเอกสารควบคุมคุณภาพ และจัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตงานหลังพิมพ์ที่มีคุณภาพดี ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ และลดของเสียในสายการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

405131 พัฒนามาตรฐานคุณภาพในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม

1.1 พัฒนามาตรฐานคุณภาพการพับที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
1.2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพการไสสันทากาวที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
1.3 พัฒนามาตรฐานคุณภาพการทำเล่มวิธีต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

405132 จัดทำระบบเอกสารควบคุมคุณภาพในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม

1.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพได้ครบถ้วน
1.2 จัดทำระบบเอกสารควบคุมคุณภาพในงานหลังพิมพ์ที่การใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ
1.3 จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในระบบเอกสารควบคุมคุณภาพ

405133 จัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม

3.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพได้ครบถ้วน
3.2 พัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพในงานหลังพิมพ์ที่มีการดำเนินการได้อย่างประสิทธิภาพ
3.3 จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานหลังพิมพ์หนังสือไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือที่เกี่ยวข้อง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม
  2. ความสามารถในการจัดทำระบบเอกสารในการควบคุมคุณภาพงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม 3. ความสามารถในการจัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม
  4. ความสามารถในการจัดฝึกอบรมบุคลากร (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม
  2. ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม 3. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม 4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพในระบบ ISO 9000
  5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการควบคุมคุณภาพในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม
  6. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดฝึกอบรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. เอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานงานหลังพิมพ์หนังสือเล่มในทุกขั้นตอน
  4. เอกสารที่ใช้ระบบควบคุมคุณภาพในงานหลังพิมพ์
  5. เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม
  6. เอกสารเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบ
  2. แบบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
  2. การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
บริหารจัดการการผลิตในงานหลังพิมพ์สำหรับหนังสือเล่ม
บริหารจัดการระบบควบคุมคุณภาพในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม