หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและควบคุมงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-3-011ZA
PRT-AFP-3-036ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและควบคุมงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้าช่างทำเล่มหนังสือปกแข็ง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง โดยวิเคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพ ได้แก่ สมบัติของกาว การใช้เครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็ง เพื่อนำมาใช้เลือกวัสดุกาวที่เหมาะสม และใช้เครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็งได้ถูกต้อง รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในงานทำเล่มหนังสือปกแข็งที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ผู้ปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็งระดับฝีมือเฉพาะทาง

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

405111 วางแผนวัสดุที่ต้องใช้งานทำเล่มหนังสือปกแข็ง

1.1รวบรวมข้อมูลปริมาณงานทำเล่มหนังสือปกแข็งได้ครบถ้วน
1.2กำหนดปริมาณวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในงานทำเล่มหนังสือปกแข็งให้เพียงพอตามข้อมูลปริมาณงาน
1.3นำเสนอแผนการใช้วัสดุในงานทำเล่มหนังสือปกแข็งได้ทันต่อการใช้งาน

405112 วางแผนการผลิตให้กับเครื่องทำเล่มแต่ละเครื่อง

2.1 รวบรวมข้อมูลสมรรถนะของเครื่องทำเล่มแต่ละเครื่องได้ถูกต้องครบถ้วน
2.2วางแผนการผลิต จัดงาน และกระจายงานให้เครื่องทำเล่มแต่ละเครื่องตามสมรรถนะของเครื่องอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผลิตงานเสร็จตามกำหนด

405113 ควบคุมการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง

3.1ควบคุมการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็งให้เป็นไปตามกำหนดเสร็จ
3.2บันทึกข้อมูลปริมาณงานทำเล่มหนังสือปกแข็งได้ถูกต้อง ครบถ้วน
3.3จัดทำเอกสารสรุปการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็งได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

405114 ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็งและผู้ช่วยเพื่อร่วมกันผลิตงานเล่มหนังสือปกแข็งด้วยเครื่อง

4.1 ประสานงานกับช่างเล่มหนังสือปกแข็งและผู้ช่วยเพื่อร่วมกันผลิตงานหนังสือปกแข็งด้วยเครื่องให้ได้ตามข้อกำหนดในใบสั่งงานและเป็นไปแผนการผลิตและตามความต้องการของผู้สั่งผลิต
4.2 อธิบายเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและมีทักษะในการสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วยปฏิบัติตามคำสั่งอย่างมีภาวะผู้นำร่วมกับการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำเล่มหนังสือปกแข็งมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการวางแผนวัสดุที่ใช้ในงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  2. ความสามารถในการจัดทำแผนการใช้วัสดุทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  3. ความสามารถในการกำหนดเสร็จของงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  4. ความสามารถในการควบคุมงานทำเล่มหนังสือปกแข็งให้ทันกำหนดเสร็จ
  5. ความสามารถในการจัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมการผลิต
  2. ความรู้เกี่ยวกับประเภทและสมบัติการใช้งานของวัสดุในงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  3. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  4. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  4. เอกสารในการวางแผนความต้องการใช้วัสดุในงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  5. เอกสารในการควบคุมการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบ
  2. แบบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
  2. การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต เอกสารในการวางแผนความต้องการใช้วัสดุในงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง เอกสารในการควบคุมการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
วิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง และเสนอแนะการแก้ปัญหาการทำเล่มหนังสือปกแข็ง
วางแผนและควบคุมงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง