หน่วยสมรรถนะ

ตกแต่งเนื้อในและเข้าเล่มปกแข็งด้วยเครื่อง (casing-in)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-2-007ZA
PRT-AFP-2-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตกแต่งเนื้อในและเข้าเล่มปกแข็งด้วยเครื่อง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างทำเล่มหนังสือปกแข็ง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการทำเล่มปกแข็งด้วยเครื่อง โดยตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรในการเข้าเล่มปกแข็งด้วยเครื่อง รวมทั้งสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการเข้าเล่มปกแข็งด้วยเครื่องสำหรับทำเล่มหนังสือปกแข็งได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

405071 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเข้าเล่มปกแข็ง

1.1 ตรวจสอบเนื้อในที่ผ่านการตัดเจียนแล้วให้เรียบร้อยก่อนติดผ้ามุ้งและกระดาษปิดสันและเตรียมกาวให้ถูกต้องตามข้อกำหนด (specification)กับชนิดของผ้ามุ้ง กระดาษปิดสัน และคิ้ว
1.2 เตรียมผ้ามุ้ง กระดาษปิดสัน และคิ้วเปิดเครื่องทากาวด้านข้างสัน และเครื่องทากาวสัน ปรับตั้งส่วนป้อนผ้ามุ้งกระดาษปิดสัน และคิ้ว ให้ได้ขนาด และตำแหน่งที่ถูกต้อง
1.3เตรียมปกแข็งให้เรียบร้อยและถูกต้อง
1.4เตรียมกาวและใส่ในอ่างให้ถูกต้องเหมาะสมกับปกแข็ง
1.5ปรับตั้งปริมาณการป้อนกาวให้เหมาะสม
1.6ปรับตั้งขนาดของส่วนป้อนปกแข็งให้ถูกต้องเหมาะสมกับเล่มเนื้อในและป้อนปกแข็งเข้ากับส่วนป้อนให้เรียบร้อย
1.7ปรับตั้งตำแหน่งของร่องปกแข็ง ให้เหมาะสมกับความหนาของเล่มหนังสือและปรับระดับความร้อนให้เหมาะสม เพื่อสร้างร่องปกแข็งให้คงรูป เปิด-ปิดได้ง่ายไม่ยับย่น ไม่ร้อนมากเกินไปจนทำให้ปกแข็งเสียหาย
1.8ปรับตั้งส่วนกดอัดให้ใบผนึกหน้า-หลังของเล่มหนังสือติดแน่นกับปกแข็งได้เรียบไม่มีฟองอากาศ

405072 เข้าเล่มปกแข็งด้วยเครื่อง (casing-in)

2.1ตรวจสอบความเรียบร้อยของการปรับตั้งทุกหน่วยก่อนเดินเครื่อง
2.2เดินเครื่องเข้าเล่มปกแข็งตามระดับความเร็วของเครื่อง โดยไม่มีปัญหาเครื่องสะดุดหยุด และได้รูปเล่มที่ถูกต้อง สวยงาม ไม่เปื้อนเลอะ

405073 บำรุงรักษาเครื่องเข้าเล่มปกแข็งเบื้องต้น

3.1ทำความสะอาดเครื่องเข้าเล่มปกแข็งได้ถูกต้อง
3.2หล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นและทำความสะอาดเครื่องตามระยะในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  มีความสามารถในการเตรียมวัสดุ ปรับตั้งส่วนป้อนกาว ป้อนปก ป้อนเนื้อใน ปรับตั้งต่ำแหน่งร่องปกแข็ง ระดับ
  ความร้อน ส่วนกดอัดใบผนึกให้ติดแน่นกับปกแข็งด้วยเครื่องทำปกแข็งได้ถูกต้อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนการเข้าเล่มหนังสือปกแข็งด้วยเครื่อง
  2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเครื่องเข้าเล่มหนังสือปกแข็ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการเข้าเล่มหนังสือปกแข็งด้วยเครื่อง ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
  4. ผลจากการเข้าเล่มหนังสือปกแข็งด้วยเครื่อง ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  แบบสัมภาษณ์รายการวัสดุและเครื่องมือที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับงานเข้าเล่มปกแข็งด้วยเครื่อง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  มีการสัมภาษณ์และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด
(ง) วิธีการประเมิน
  1.การประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์ และการทดสอบโดยข้อสอบ
  2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบเนื้อในหนังสือเป็นตรวจสอบชื่อหนังสือและจำนวนเนื้อในให้ถูกต้องสามารถทำความเข้าใจใบสั่งงานของโรงพิมพ์และนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
  2. ทำความเข้าใจลักษณะหนังสือที่จะเข้าเล่มหนังสือปกแข็งจากตัวอย่างหนังสือและนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบชื่อเนื้อในและปกของหนังสือที่จะเข้าเล่มหนังสือปกแข็งให้ตรงกันและถูกต้องตามใบสั่งงาน
  4. จัดเรียงวัสดุและอุปกรณ์ให้พร้อมที่สำหรับการเข้าเล่มหนังสือปกแข็งด้วยเครื่อง ได้อย่างถูกต้อง
  5. เตรียมเครื่องเข้าเล่มหนังสือปกแข็งด้วย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  6. ทำความเข้าใจเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเครื่องมือ และบำรุงรักษาเครื่องเข้าเล่มหนังสือปกแข็งที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
ทากาวและตัดเจียนเนื้อในด้วยเครื่อง
ตกแต่งเนื้อในและเข้าเล่มปกแข็งด้วยเครื่อง (casing-in)