หน่วยสมรรถนะ

ทากาวและตัดเจียนเนื้อในด้วยเครื่อง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-2-006ZA
PRT-AFP-2-031ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทากาวและตัดเจียนเนื้อในด้วยเครื่อง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างทำเล่มหนังสือปกแข็ง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการเตรียมเนื้อในด้วยเครื่องทากาว โดยตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรในการทำเนื้อในแบบด้วยเครื่องทากาว รวมทั้งสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำเนื้อในด้วยเครื่องทาการสำหรับทำเล่มหนังสือปกแข็งได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

405061 เตรียมวัสดุและเครื่องทากาวเนื้อใน

1.1ตรวจสอบเนื้อในที่เย็บกี่แล้วให้เรียบร้อยก่อนทากาวและเตรียมกาวให้ถูกต้องตามข้อกำหนด(specification) กับชนิดของกระดาษ
1.2 เตรียมใบผนึกหน้า-หลัง ปรับตั้งส่วนป้อนใบผนึกปกกับเล่มเนื้อในได้ตำแหน่งไม่กลับหน้า-หลัง ไม่กลับหัว-ท้าย

405062 ทากาวเนื้อในด้วยเครื่อง

2.1 เปิดเครื่องทากาวด้านข้างสันทดลองทากาวด้านข้างสัน ปรับแก้ไขเพื่อติดใบผนึกปกหน้า-หลัง ได้แน่น ไม่เอียงไม่เปื้อนเลอะ

405063 ตัดเจียนเล่มเนื้อในด้วยเครื่อง

3.1 ตรวจสอบว่าเล่มเนื้อในแห้งดีแล้ว
3.2 ตัดเจียนเนื้อในให้มีขนาดเล็กกว่าปกทั้งสามด้าน ๆ ละประมาณ 3 มม.
3.3 ตัดเจียนเนื้อในให้ได้ฉาก ไม่เอียง

405064 บำรุงรักษาเครื่องทากาวและตัดเจียนเนื้อใน

4.1 ทำความสะอาดเครื่องทากาวและตัดเจียนเนื้อในได้ถูกต้อง
4.2 หล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นและทำความสะอาดเครื่องตามระยะในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการคำนวณ วัด และกำหนดขนาดได้ 2. ความสามารถในการทากาวด้วยเครื่องทากาว 3. ความสามารถในการตัดเจียนเนื้อใน 4. ความสามารถในการตกแต่งเนื้อในด้วยเครื่อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนการทากาวเนื้อในด้วยเครื่อง 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนการตัดเนื้อในด้วยเครื่อง 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนการตกแต่งเนื้อในด้วยเครื่อง 4. ความรู้เกี่ยวกับ ชนิด ขนาด กระดาษ และการเลือกใช้งานที่เหมาะสม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการทากาว เล่มได้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งงาน
  5. ผลจากการเตรียมเนื้อในด้วยเครื่องได้ถูกต้องเหมาะสม (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  แบบสัมภาษณ์รายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ต้องเตรียมให้พร้อมและเทคนิคการทากาวเนื้อในด้วยเครื่อง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  มีการสัมภาษณ์และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์ และการทดสอบโดยข้อสอบ
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบเนื้อในหนังสือเป็น ตรวจสอบชื่อหนังสือและจำนวนเนื้อในให้ถูกต้องสามารถทำความเข้าใจใบสั่งงานของโรงพิมพ์และนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
  2. ทำความเข้าใจลักษณะหนังสือที่จะทากาวเนื้อในด้วยเครื่องจากตัวอย่างหนังสือและนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบชื่อเนื้อในและปกของหนังสือที่จะทำทากาวเนื้อในด้วยเครื่องให้ตรงกันและถูกต้องตามใบสั่งงาน
  4. จัดเรียงเนื้อในให้พร้อมที่สำหรับการทากาวได้อย่างถูกต้อง ทั้งจำนวนและวิธีการจัดเรียง
  5. เตรียมเครื่องทากาว กาว เครื่องตกแต่งเนื้อใน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  6. ทำความเข้าใจเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเครื่องมือ เครื่องทากาว ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
ทำปกแข็งด้วยเครื่องทำปกแข็ง (case maker)
ทากาวและตัดเจียนเนื้อในด้วยเครื่อง