หน่วยสมรรถนะ

เตรียมทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยเครื่อง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-1-002ZA
PRT-AFP-1-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยเครื่อง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยช่างทำเล่มหนังสือปกแข็ง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ ในการทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือและด้วยเครื่อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

405021 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำเนื้อในแบบเย็บกี่ด้วยเครื่อง

1.1อ่านใบสั่งงานทำเล่มและตัวอย่างงานที่จะทำเนื้อในแบบเย็บกี่
1.2จัดเรียงเนื้อในให้เรียบร้อยก่อนการปฏิบัติงาน
1.3เตรียมวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้เย็บกี่ให้ถูกต้องเรียบร้อย

405022 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำปกแข็งด้วยเครื่อง (case maker)

2.1 อ่านใบสั่งงานการทำปกแข็ง และตัวอย่างปกแข็ง
2.2 เตรียมกระดาษแข็ง กระดาษหุ้มปก กาว ให้พร้อม
2.3 เตรียมวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆที่ใช้ทำปกแข็งด้วยเครื่องให้ถูกต้องเรียบร้อย

405023 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการเข้าเล่มหนังสือปกแข็งด้วยเครื่อง (casing-in)

3.1อ่านใบสั่งงานและตัวอย่างงานเพื่อเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานเข้าเล่มหนังสือปกแข็งด้วยเครื่อง (casing-in)
3.2 เตรียมเล่มเนื้อในและปกแข็งให้เรียบร้อยและถูกต้อง
3.3เตรียมกาวให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
3.4 เตรียมวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆที่ใช้เข้าเล่มหนังสือปกแข็งด้วยเครื่องให้ถูกต้องเรียบร้อย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  3 และผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  N/A (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนการทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยเครื่อง
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระดาษ ชนิด ประเภท คุณสมบัติ
  3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาว ด้าย และลวดที่ใช้กับงานทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยเครื่อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน 3. ผลจากการเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับการทำเล่มหนังสือปกแข็งได้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งงาน
  4. ผลจากการจัดเรียงเนื้อในและปกของหนังสือที่ทำเล่มหนังสือปกแข็ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมทำงานได้ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   แบบสัมภาษณ์รายการวัสดุ และอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  มีการสัมภาษณ์และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์
   2.การประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้การสังเกตการปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ทำความเข้าใจใบสั่งงานของโรงพิมพ์ และนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
  2. ทำความเข้าใจลักษณะหนังสือที่จะทำเล่มหนังสือปกแข็งจากตัวอย่างหนังสือ และนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบชื่อเนื้อในและปกของหนังสือที่จะทำเล่มหนังสือปกแข็งให้ตรงกันและถูกต้องตามใบสั่งงาน
  4. จัดเรียงเนื้อในและปกให้พร้อมที่สำหรับการทำเล่มหนังสือปกแข็งได้อย่างถูกต้อง ทั้งจำนวนและวิธีการจัดเรียง
  5. เตรียมชนิดและปริมาณของวัสดุทำเล่ม เช่น กาว ด้าย กระดาษผนึก คิ้ว ผ้ามุ้ง ฯลฯ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับจำนวนงานตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
เตรียมทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ
เตรียมทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยเครื่อง