หน่วยสมรรถนะ

เตรียมทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-1-001ZA
PRT-AFP-1-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยช่างทำเล่มหนังสือปกแข็ง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ ในการทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือและด้วยเครื่อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

405011 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำเนื้อในแบบทากาวด้วยมือ

1.1 อ่านใบสั่งงานทำเล่มและตัวอย่างงาน
1.2 เตรียมเนื้อในให้ถูกต้องเรียบร้อย
1.3เตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อทากาว
1.4 เตรียมกาวได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
1.5 ผสมกาวได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน

405012 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำเนื้อในแบบเย็บด้ายด้วยมือ

2.1อ่านใบสั่งงานทำเล่มและตัวอย่างงานแบบเย็บด้ายด้วยมือ
2.2เตรียมเนื้อในให้ถูกต้องเรียบร้อย
2.3เตรียมวัสดุที่ใช้เย็บ เช่น ด้าย เข็ม ให้เหมาะสม

405013 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำเนื้อในแบบเย็บลวดสัน

3.1อ่านใบสั่งงานทำเล่มและตัวอย่างงานแบบเย็บลวด
3.2จัดเรียงเนื้อในให้ได้ฉากเรียบเสมอกัน
3.3จัดเรียงเล่มโดยตรวจสอบด้านฉากที่จะป้อนเข้าเครื่องเย็บให้ถูกต้อง

405014 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำปกแข็งด้วยมือ

4.1อ่านใบสั่งงานและตัวอย่างงานเพื่อเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำปกแข็งด้วยมือ
4.2เตรียมกระดาษแข็ง กระดาษหุ้มปก กาว กระดาษรองทากาว
4.3เตรียมแปรงทากาว ไม้เนียน กรรไกร
4.4ผสมกาวได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  3 และผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ N/A
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนการทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระดาษ ชนิด ประเภท คุณสมบัติ
  3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาว ด้าย และลวดที่ใช้กับงานทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับการทำเล่มหนังสือปกแข็งได้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งงาน
  4. ผลจากการจัดเรียงเนื้อในและปกของหนังสือที่ทำเล่มหนังสือปกแข็ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมทำงานได้
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  แบบสัมภาษณ์รายการวัสดุ และอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  มีการสัมภาษณ์และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์
   2.การประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้การสังเกตการปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ทำความเข้าใจใบสั่งงานของโรงพิมพ์ และนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
  2. ทำความเข้าใจลักษณะหนังสือที่จะทำเล่มหนังสือปกแข็งจากตัวอย่างหนังสือ และนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบชื่อเนื้อในและปกของหนังสือที่จะทำเล่มหนังสือปกแข็งให้ตรงกันและถูกต้องตามใบสั่งงาน
  4. จัดเรียงเนื้อในและปกให้พร้อมที่สำหรับการทำเล่มหนังสือปกแข็งได้อย่างถูกต้อง ทั้งจำนวนและวิธีการจัดเรียง
  5. เตรียมชนิดและปริมาณของวัสดุทำเล่ม เช่น กาว ด้าย กระดาษผนึก คิ้ว ผ้ามุ้ง ฯลฯ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับจำนวนงานตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
เตรียมทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ