หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการจัดทำเอกสารคุณภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-5-091ZA
PRT-PRS-5-172ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการจัดทำเอกสารคุณภาพ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้จัดการฝ่ายจัดการคุณภาพการพิมพ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถวางระบบการจัดการคุณภาพการพิมพ์ ควบคุมดูและงานให้เป็นตามเป้าหมายขององค์การ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพจัดการคุณภาพการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

601131 ให้ความรู้ในการจัดทำเอกสารคุณภาพ

1.1 จัดเตรียมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการจัดทำเอกสารคุณภาพได้
1.2 ถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการจัดทำเอกสารคุณภาพได้

601132 กำหนดรูปแบบของเอกสารคุณภาพ

2.1 กำหนดประเภทเอกสารคุณภาพ รูปแบบ wp,wo,support ได้
2.2 ออกแบบรูปแบบเอกสารคุณภาพที่ใช้ในแต่ละกระบวนการทำงาได้
2.3 วิเคราะห์และตรวจสอบความเหมาะสมของเอกสารคุณภาพที่จัดทำขึ้นมาได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี หรือจบ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการจัดทำเอกสารคุณภาพได้
  2. สามารถออกแบบคู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติได้
  3. สามารถวางแผนโครงการได้
  4. สามารถวางแผนปฏิบัติงานได้
  5. บันทึกคุณภาพ (Quality record) ได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. สามารถกำหนดเอกสารในการตรวจสอบได้
  2. สามารถออกแบบเอกสารในการควบคุมคุณภาพได้ 3. สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบความเหมาะสมของเอกสารคุณภาพที่จัดทำขึ้นได้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  เอกสารในการควบคุมคุณภาพ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์
  2. แบบตัวอย่างเอกสารการควบคุมคุณภาพ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. สัมภาษณ์
  2. ปฏิบัติด้านการออกแบบเอกสารควบคุมคุณภาพ
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ข้อเขียน,ใบงาน,สัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. จัดทำและกำหนดนโยบายคุณภาพที่มีผลต่อเป้าหมายขององค์การ
  2. จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติและลงนามของนโยบายคุณภาพ
  3. ทำการประกาศและประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทุกระดับในองค์การให้เข้าใจได้อย่างง่าย
  4. จัดทำคู่มือคุณภาพ
  5. จัดทำแผนการดำเนินงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. ใบงาน 3. ข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
ควบคุมการจัดทำเอกสารคุณภาพ