หน่วยสมรรถนะ

จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-5-090ZA
PRT-PRS-5-171ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้จัดการฝ่ายจัดการคุณภาพการพิมพ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ ควบคุมวางแผน ในการปฏิบัติงานการจัดการคุณภาพงานพิมพ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และความเข้าใจงานด้านการผลิตที่มีการจัดการคุณภาพอย่างถูกกระบวนการตรวจสอบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพจัดการคุณภาพการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

601121 วางระบบการร้องเรียน

1.1 ออกแบบระบบขั้นตอนการร้องเรียน
1.2 วางระบบการร้องเรียนภายในได้
1.3 วางระบบการร้องเรียนภายนอกได้

601122 วิเคราะห์และสรุปแนวทางแก้ไข

2.1 วิเคราะห์ปัญหาและระบุสาเหตุได้
2.2 ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ได้

601123 วางระบบป้องกัน

3.1 กำหนดวิธีป้องกันความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ได้
3.2 เขียนรายงานและสรุป การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี หรือจบ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถออกแบบระบบขั้นตอนการร้องเรียน
  2. สามารถวางระบบการร้องเรียนภายในได้
  3. สามารถวางระบบการร้องเรียนภายนอกได้
  4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและระบุสาเหตุได้
  5. สามารถประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ได้
  6. สามารถกำหนดวิธีป้องกันความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ได้
  7. สามารถเขียนรายงานและสรุป การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
  8. การเขียน
  9. การสื่อสาร
  10. วิเคราะห์ปัญหาจากเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ทางสถิติเบื้องต้น
  2. ความรู้ทางด้านการพิมพ์
  3. ความรู้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   การเขียนรายงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสัมภาษณ์
  2. ผลการเขียนใบสั่งงาน
  3. ผลการเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. สัมภาษณ์
  2. ทดสอบการวิเคราะห์งานจากกรณีศึกษา
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ข้อเขียน,ใบงาน,สัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การจัดเก็บสถิติ ข้อมูลปัญหาการผลิต/วัตถุดิบ
  2. การวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหา
  3. การหาวิธีป้องกัน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. ใบงาน 3. ข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ