หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-4-089ZA
PRT-PRS-4-170ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดการคุณภาพการพิมพ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในการดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพ โดยสามารถควบคุมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพในแต่ละขั้นตอนเมื่อเกิดปัญหาและแก้ไขปัญหาได้และหาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นได้อีก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพจัดการคุณภาพการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

601111 ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพวัตถุดิบ

1.1 วิเคราะห์ด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑฺและวัตถุดิบโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา
1.2 เข้าใจถึงกระบวนการผลิตของวัตถุดิบ
1.3 จัดทำแผนการตรวจติดตามปัญหาคุณภาพ (SupplierAudit) จากผู้ขาย
1.4 สื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ผู้ขาย และผู้เกี่ยวข้องภายในโรงงาน

601112 ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์

2.1 วิเคราะห์ด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา
2.2 เข้าใจถึงกระบวนการผลิตของวัตถุดิบ
2.3 จัดทำแผนการตรวจติดตามปัญหาคุณภาพ (InternalAudit) ภายใน
2.4 สื่อสารและประสานงานกับทีมงานและลูกค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี หรือจบ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถจัดการกับผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบได้
  2. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจสอบได้
  3. มีความรู้ที่จะวิเคราะห์และเข้าใจชิ้นงานที่ผิดปกติได้
  4. สามารถสุ่มตัวอย่างและตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ดำเนินการแก้ไขและป้องกันคุณภาพของวัตถุดิบ
  2. สามารถวิเคราะห์ด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา
  3. สามารถความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตของวัตถุดิบ
  4. สามารถจัดทำแผนการตรวจติดตามปัญหาคุณภาพ (Supplier Audit) จากผู้ขาย
  5. สามารถในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ผู้ขาย และผู้เกี่ยวข้องภายในโรงงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการการดำเนินงาน
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน
  3. ผลการแก้ไขปัญหา
  4. วิธีป้องกันการแก้ไขปัญหา
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์
  2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขและป้องกันด้านการประกันคุณภาพงานพิมพ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ในการประเมินด้านการแก้ไขและปัญหาควรระบุวัสดุที่ใช้พิมพ์ และระบบการพิมพ์ที่ใช้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. การประเมินความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้และการสัมภาษณ์
  2. การประเมินทักษะจากวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการป้องกันตามกรณีศึกษา

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ การดำเนินงานประกันคุณภาพขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์และวัสดุที่ใช้พิมพ์
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   วิธีและขั้นตอนการดำเนินตามกระบวนการผลิตของแต่ละสถานประกอบการณ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การทดสอบจากกรณีศึกษา

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รับรองผลการตรวจสอบคุณภาพ
ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพ