หน่วยสมรรถนะ

แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-4-087ZA
PRT-PRS-4-168ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดการคุณภาพการพิมพ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในการควบคุมและจัดการกับผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบตามมาตรฐานที่ใช้ในการผลิตและส่งต่อลูกค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพจัดการคุณภาพการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

601091 ดำเนินการกับวัตถุดิบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

1.1 มีความรู้ด้านการจัดการวัตถุดิบที่ไม่เป็นตามมาตรฐาน
1.2 เข้าใจขั้นตอนการดำเนินการกับวัตถุดิบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
1.3 มีความรู้และเข้าถึงกระบวนการผลิตของวัตถุดิบ
1.4 มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นและผู้ขาย ผู้เกี่ยวข้องภายในโรงงาน

601092 ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในกระบวนการผลิตภายใน

2.1 มีความรู้ด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
2.2 เข้าใจขั้นตอนการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
2.3 มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์
2.4 มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในโรงงาน

601093 ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในกระบวนการผลิตภายนอก

3.1 ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในกระบวนการผลิตภายนอก( Customer Claim/complain)
3.2 มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
3.3 เข้าใจขั้นตอนการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน(Claim/complain work flow)
3.4 มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์
3.5 มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในโรงงาน
3.6 มีความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการตรวจสอบและการทวนสอบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน(Traceability)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ความสามรถในการใช้เครื่องมือในการทดสอบคุณภาพ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   ดำเนินการกับวัตถุดิบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์
  2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขและป้องกันด้านการประกันคุณภาพงานพิมพ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์
  2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขและป้องกันด้านการประกันคุณภาพงานพิมพ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ในการประเมินด้านการแก้ไขและปัญหาควรระบุวัสดุที่ใช้พิมพ์ และระบบการพิมพ์ที่ใช้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. การประเมินความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้และการสัมภาษณ์
  2. การประเมินทักษะจากวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการป้องกันตามกรณีศึกษา

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ การดำเนินงานประกันคุณภาพขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์และวัสดุที่ใช้พิมพ์
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   วิธีและขั้นตอนการดำเนินตามกระบวนการผลิตของแต่ละสถานประกอบการณ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การทดสอบจากกรณีศึกษา

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ
แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน