หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ระหว่างพิมพ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-3-076ZA
PRT-PRS-3-157ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ระหว่างพิมพ์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้าช่างพิมพ์กราวัวร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานพิมพ์ที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

306081 ตรวจสอบสีภาพ

1.1 ตรวจสอบสีงานพิมพ์เทียบกับแผ่นปรู๊ฟ
1.2 ควบคุมสีงานพิมพ์ให้ได้ค่าสม่ำเสมอ

306082 ตรวจสอบเม็ดสกรีนบวม

2.1 ตรวจวัดค่าเม็ดสกรีนด้วยเครื่องมือวัด2.2 ปรับตั้งแก้ไขให้ค่าเม็ดสกรีนได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

306083 ตรวจสอบตำแหน่งภาพ

3.1 ตรวจสอบเครื่องหมายกันเหลื่อมได้ตรง
3.2 ปรับตั้งแก้ไขตำแหน่งภาพให้ตรงกัน

306084 ตรวจสอบระยะ Dimension

4.1 ตรวจวัดขนาดงานพิมพ์ได้ตามใบงาน
4.2 ปรับตั้งเครื่องพิมพ์ให้ได้ขนาดงานพิมพ์ถูกต้อง

306085 ตรวจสอบการยึดติดของหมึกบนวัสดุพิมพ์

5.1 ตรวจสอบการยึดติดของหมึกพิมพ์บนวัสดุใช้พิมพ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้
5.2 ประเมินผลการตรวจสอบการยึดติดหมึกพิมพ์เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

306086 ตรวจสอบการพิมพ์เหลื่อมของภาพพิมพ์

6.1 ปรับความเที่ยงตรงของภาพพิมพ์
6.2 ปรับตั้งระยะภาพให้ตรงตามที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ทางด้านการพิมพ์และผ่านงานพิมพ์กราวัวร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่ตาบอดสี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ควบคุมสีให้สม่ำเสมอ
  2. ปรับแรงกดตามมาตรฐานที่กำหนด
  3. ปรับตำแหน่งภาพพิมพ์ให้ซ้อนทับกัน
  4. ปรับตั้งอุณหภูมิของหน่วยทำแห้ง
  5. ตรวจสอบตำแหน่งภาพ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพิมพ์กราวัวร์
  2. ประเภทของเครื่องพิมพ์กราวัวร์
  3. โครงสร้างและส่วนประกอบหลักของเครื่องพิมพ์กราวัวร์
  4. การปรับแรงตึงของม้วนวัสดุพิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการปรับน้ำหนักสีภาพพิมพ์
  2. ผลการควบคุมตำแหน่งภาพพิมพ์
  3. ผลการปรับแรงกดตามมาตรฐานที่กำหนด
  4. ผลการปรับตั้งอุณหภูมิของหน่วยทำแห้ง
  5. ผลการตรวจสอบตำแหน่งภาพ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. การพิมพ์กราวัวร์ขั้นพื้นฐาน 2. ประเภทของเครื่องพิมพ์กราวัวร์ 3. โครงสร้างและส่วนประกอบหลักของเครื่องพิมพ์กราวัวร์ 4. การปรับแรงตึงของม้วนวัสดุพิมพ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. การปรับความตึงตามใบสั่งงาน
  2. การควบคุมความดึงม้วนให้สม่ำเสมอ
  3. การปรับแรงกดตามมาตรฐานที่กำหนด
  4. การปรับองศาของใบมีดตามลักษณะของเครื่อง
  5. การปรับระยะห่างใบมีดให้เหมาะสมกับลักษณะงานพิมพ์
  6. การปรับตั้งอุณหภูมิของหน่วยทำแห้ง
  7. การปรับความตึงของการเก็บม้วนตามใบสั่งงาน
  8. การควบคุมแรงตึงของการเก็บม้วน
  9. การตรวจสอบตำแหน่งภาพ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจากการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน/สาธิต กระบวนการปรับตั้งส่วนต่างๆ 2. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปรับตั้งเครื่องพิมพ์กราวัวร์และพิมพ์งานตัวอย่าง
ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ระหว่างพิมพ์