หน่วยสมรรถนะ

วางแผน และพัฒนากระบวนการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-4-064ZA
PRT-PRS-4-145ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (flexography assistant manager)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถวางแผน และตัดสินใจปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับงาน และวางแผนตรวจสอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

305111 วางแผน และตัดสินใจปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับงาน

1.1 ควบคุมแผนการทำงานและติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 วางแผนการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันปัญหาของเครื่องจักร
1.3 วางแผนงานให้เหมาะสมกับเครื่องจักร

305112 พัฒนาคุณภาพการผลิต

2.1 ตรวจสอบ และวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
2.2 พัฒนาการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2.3 ประเมินผลความคืบหน้าของการผลิตงานพิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การจัดทำเอกสารสรุปการผลิต ปัญหาที่เกิด และใบรายงานประสิทธิภาพการทำงาน
  2. การเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับเครื่องจักร
  3. การตรวจสอบ และผลบันทึกการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
  4. ใบรายงานผล/สรุปการประเมินความก้าวหน้าในกระบวนการผลิต
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การวางแผนการผลิตงานพิมพ์ สถิติ และเครื่องมือในการวิเคราะห์
  2. การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
  3. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิต
  4. สถิติ และเครื่องมือในการประเมินผล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  หลักฐานการบันทึกวีดีโอหรือผลจากการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน การจัดทำเอกสารสรุปการผลิต ปัญหาที่เกิด และใบรายงานประสิทธิภาพการทำงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 5 ปี
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ใช้วิธีการทดสอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ 1. การวางแผนการซ่อมบำรุง
  - งานบำรุงเชิงป้องกัน เป็นงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันซึ่งเป็นไปตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร หรือผลการตรวจสอบที่แสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง เช่น การซ่อมแซมปั๊ม, การเปรียบเทียบเครื่องมือวัดค่า เป็นต้น
  - งานแก้ไข เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชิ้นส่วนย่อยของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สึกหรอ หรือมีสภาพหลวมคลอน
  - งานซ่อมแซมฉุกเฉิน อาจเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หน่วยงานซ่อมบำรุงจะต้องใช้หลักการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษาเพื่อพิจารณาเพิ่มกิจกรรมการบำรุงเชิงป้องกัน และการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์เข้าไปในแผนการบำรุงรักษา เพื่อลดความขัดข้องของเครื่องจักรลง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. แผนการทำงาน คือ สิ่งยืนยันว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้บรรลุตามที่กำหนดไว้ เพราะมีแผนงานรองรับที่ชัดเจน
  2. แผนการซ่อมบำรุง คือ การวางแผนเพื่อมุ่งที่จะรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
  3. การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน คือ การวิเคราะห์กระบวนการทำงานสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
  4. เป้าหมายที่กำหนด คือ ดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน หรือ KPI

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทักษะชำนาญการปฎิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น